HR

Profesjonalna ścieżka trenera.

Moduł I:Komunikacja – podstawowe narzędzie trenera.

 • Aktywne słuchanie
 • Parafrazowanie
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi
 • Pozytywne przeformułowanie
 • Komunikaty wspierające czyli język ciała
 • Język perswazji jako element oddziaływania na słuchaczy
 • Głos jako element budujący atmosferę na szkoleniu

Moduł 2:Profesjonalne wystąpienia publiczne.

 • Jak efektywnie kreować swój wizerunek podczas wystąpień.
 • Techniki radzenia sobie z stresem oraz sposoby przełamywania barier.
 • Trema jako narzędzie wspierające a nie destrukcyjne.
 • Eustres i dystres w czasie szkoleń.

Moduł III:Projektowanie i prowadzenie treningu.

 • Zdobycie wiedzy o naturze i składnikach procesu grupowego.
 • Pogłębienie rozumienia szkolenia jako interakcji treści merytorycznych i procesu grupowego.
 • Nabycie umiejętności adekwatnego stosowania różnorodnych form pracy z grupą.
 • Kształtowanie postaw troski o uczestników w kontekście realizacji celów szkolenia.
 • Elementarz trenerski – trening, uczenie, nauczanie.
 • Dobry początek – wprowadzenie, autoprezentacja, lodołamacze.
 • Informacja zwrotna podczas szkolenia i po szkoleniu.
 • Efektywne narzędzia w procesie pracy z grupą – wykład, dyskusja, casy, ćwiczenia.
 • Proces grupowy w trakcie szkolenia – fazy rozwoju grupy.
 • Techniki radzenia sobie z oporem w grupie.
 • Przygotowanie zajęć grupowych – pretesty jako informacja o poziomie uczestników.
 • Facylitacja, coaching, mentoring – motywacyjna rola trenera.
 • Uczenie się dorosłych – teoria Davida A. Kolba
 • Projektowanie wydarzeń treningowych
 • Transfer uczenia się – plan działania, indywidualne projekty, projekty grupowe.

Moduł IV:Dynamika procesów grupowych oraz trudne sytuacje szkoleniowe.

 • Rozumienie procesu grupowego.
 • Cele grupowe – organizacyjne i personalne.
 • Przynależność i normy w procesie grupowym.
 • Struktura, status oraz role w procesie grupowym.
 • Homeostatyczny model procesu grupowego.
 • Interwencje trenera w odniesieniu do procesu grupowego.
 • Poziom energii i atmosfera w grupie.
 • Napięcia w grupie.
 • Opór w grupie.
 • Ćwiczenia energetyzujące i „przełamywanie pierwszych lodów” w pracy z grupą szkoleniową.
 • Trudne sytuacje szkoleniowe.
 • Negatywne odczucia uczestników szkolenia.
 • Przykłady trudnych sytuacji szkoleniowych.
 • Warunki zewnętrzne mające wpływ na szkolenie.

Moduł V:Metody ewaluacji i oceny przeprowadzonych zajęć grupowych.

 • Przyswojenie pojęć używanych w procesie ewaluacji.
 • Przeanalizowanie modeli i poziomów oceniania treningów i szkoleń.
 • Poznanie technik ewaluacji treningów stosowanych na jej każdym poziomie.
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania i stosowania arkuszy ewaluacyjnych.
 • Analiza sytuacji wymagających wprowadzenia zmian w przebiegu treningu.
 • Zidentyfikowanie własnych obszarów do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie stosowania narzędzi do ewaluacji szkoleń i projektów.

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Program szkolenia dla przyszłych trenerów.

Cele szkolenia do osiągnięcia podczas zajęć założone przez trenera:

 • Podniesienie kompetencji z zakresu prowadzenia szkoleń, treningów, prezentacji oraz wystąpień publicznych, a także doskonalenie posiadanych umiejętności w tym zakresie.
 • Poznanie i zastosowanie nowoczesnych technik, metod i środków stosowanych przez trenerów i szkoleniowców.
 • Praca nad własnym warsztatem trenerskim - ćwiczenia praktyczne.

Korzyści wynikające ze szkolenia dla uczestników:

 • Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności projektowania treningu
 • Pogłębią wiedzę z zakresu prowadzenia warsztatów dla różnych grup odbiorców
 • Będą potrafili dobrać adekwatne formy treningu do założeń grupy
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi
 • Umiejętność wykonywania ewaluacji po szkoleniu oraz sporządzania raportów szkoleniowych
 • Kształtowanie dynamiki procesu grupowego
 • Wzbogacenie warsztatu trenerskiego o nowe ćwiczenia, casy, testy

Moduł I:Komunikacja – podstawowe narzędzie trenera.

 • Aktywne słuchanie
 • Parafrazowanie
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi
 • Pozytywne przeformułowanie
 • Komunikaty wspierające czyli język ciała
 • Język perswazji jako element oddziaływania na słuchaczy
 • Głos jako element budujący atmosferę na szkoleniu

Moduł II:Profesjonalne wystąpienia publiczne.

 • Jak efektywnie kreować swój wizerunek podczas wystąpień.
 • Techniki radzenia sobie z stresem oraz sposoby przełamywania barier.
 • Trema jako narzędzie wspierające a nie destrukcyjne.
 • Eustres i dystres w czasie szkoleń.

Moduł III:Projektowanie i prowadzenie treningu.

 • Zdobycie wiedzy o naturze i składnikach procesu grupowego.
 • Pogłębienie rozumienia szkolenia jako interakcji treści merytorycznych i procesu grupowego.
 • Nabycie umiejętności adekwatnego stosowania różnorodnych form pracy z grupą.
 • Kształtowanie postaw troski o uczestników w kontekście realizacji celów szkolenia.
 • Elementarz trenerski – trening, uczenie, nauczanie.
 • Dobry początek – wprowadzenie, autoprezentacja, lodołamacze.
 • Informacja zwrotna podczas szkolenia i po szkoleniu.
 • Efektywne narzędzia w procesie pracy z grupą – wykład, dyskusja, casy, ćwiczenia.
 • Proces grupowy w trakcie szkolenia – fazy rozwoju grupy.
 • Techniki radzenia sobie z oporem w grupie.
 • Przygotowanie zajęć grupowych – pretesty jako informacja o poziomie uczestników.
 • Facylitacja, coaching, mentoring – motywacyjna rola trenera.
 • Uczenie się dorosłych – teoria Davida A. Kolba
 • Projektowanie wydarzeń treningowych
 • Transfer uczenia się – plan działania, indywidualne projekty, projekty grupowe.

Moduł IV:Dynamika procesów grupowych oraz trudne sytuacje szkoleniowe.

 • Rozumienie procesu grupowego.
 • Cele grupowe – organizacyjne i personalne.
 • Przynależność i normy w procesie grupowym.
 • Struktura, status oraz role w procesie grupowym.
 • Homeostatyczny model procesu grupowego.
 • Interwencje trenera w odniesieniu do procesu grupowego.
 • Poziom energii i atmosfera w grupie.
 • Napięcia w grupie.
 • Opór w grupie.
 • Ćwiczenia energetyzujące i „przełamywanie pierwszych lodów” w pracy z grupą szkoleniową.
 • Trudne sytuacje szkoleniowe.
 • Negatywne odczucia uczestników szkolenia.
 • Przykłady trudnych sytuacji szkoleniowych.
 • Warunki zewnętrzne mające wpływ na szkolenie.

Moduł V:Metody ewaluacji i oceny przeprowadzonych zajęć grupowych.

 • Przyswojenie pojęć używanych w procesie ewaluacji.
 • Przeanalizowanie modeli i poziomów oceniania treningów i szkoleń.
 • Poznanie technik ewaluacji treningów stosowanych na jej każdym poziomie.
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania i stosowania arkuszy ewaluacyjnych.
 • Analiza sytuacji wymagających wprowadzenia zmian w przebiegu treningu.
 • Zidentyfikowanie własnych obszarów do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie stosowania narzędzi do ewaluacji szkoleń i projektów.

Moduł VI:Proces grupowy jako element wsparcia w poradnictwie zawodowym.

 • Praca na motywacji klienta – wykorzystanie procesu grupowego w motywowaniu klienta do efektywnego działania na rynku pracy.
 • Twórcze rozwiązywanie sytuacji problemowych w zespole, przygotowanie uczestników do wspólnego działania.
 • Praca na indywidualnych problemach poprzez proces grupowy – wykorzystanie grupy do rozwiązania problemów indywidualnych.
 • Trener jako moderator / facylitator w procesie grupowym – jak efektywnie zarządzać grupą szkoleniową
 • Realizacja założeń poradnictwa indywidualnego w procesie grupowym.

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 


 

Negocjacje kupieckie

Warsztat ten skierowany jest do osób prowadzących negocjacje handlowe z dostawcami. Jego celem jest zwiększenie profesjonalnego potencjału handlowców w uzyskiwaniu korzystnych warunków z punktu widzenia założonych celów handlowych. Program szkolenia przeprowadza uczestników przez kolejne etapy negocjacji, zaczynając od przygotowania, zasad i etapów różnych strategii i gier kupieckich, poprzez różnorodne narzędzia i techniki negocjacyjne, kończąc na domykaniu kontraktów gwarantujących odpowiednią realizację lub możliwość egzekwowania ustaleń.

Moduł I: POZYCJONOWANIE DOSTAWCÓW

 • Zmiany w łańcuchu dostaw - racjonalizacja bazy dostaw
 • Wyliczanie BATNY (wybór najlepszej oferty, wyliczanie alternatyw)
 • "Siła dostawcy" - miary subiektywne i obiektywne
 • kwestionariuszowa ocena okresowa dostawcy
 • poziom ryzyka i znaczenie dostawcy, a wartość
 • poziom ryzyka i znaczenie dostawcy, a zaufanie

Moduł II: KUPIEC – BUDOWANIE I MANUPULOWANIE WIZERUNKIEM

 • Typologia kupca
 • Autoprezentacja – manipulowanie wrażeniem
 • Błędy i techniki autoprezentacyjne
 • Gra na Rumuna (postawa błagalna)
 • Taktyki zastraszania …
 • Celowe wywieranie złego wrażenia
 • Osiąganie celów za pomocą odpowiedniej mowy ciała

Moduł III: NARZĘDZIA SKUTECZNEGO KUPCA

 • Określenie czynników wpływających na relację z rozmówcą – narzędzie: „NLP”
 • Określenie własnych skutecznych zachowań w trakcie negocjacji – narzędzie: „styl negocjacji”
 • Sprzyjanie zaangażowaniu rozmówcy – „aktywne słuchanie”
 • Jak kupować korzystnie – narzędzie: „sztuka przekonywania”
 • Unikanie i/lub szybkie wychodzenie z sytuacji konfliktowych – narzędzie: „analiza transakcyjna”
 • Stawianie czoła sytuacjom trudnym – narzędzie: „asertywność”
 • Pokonywanie zahamowań i blokad w celu proponowania rozwiązań – narzędzie: „kreatywność”
 • Długoterminowe zarządzanie negocjacjami – narzędzie: „zarządzanie czasem”

Moduł IV: GRY NEGOCJACYJNE: KUPIEC - OFERENT

 • Przygotowanie do negocjacji
 • Etapy spotkania z oferentem
 • Budowanie argumentacji: argumenty kupca kontra zastrzeżenia sprzedawcy
 • 15 gier negocjacyjno – manipulacyjnych (proces rozpoznania i stosowania gier)
 • Techniki wywierania wpływu
 • Kreowania siebie na cennego klienta:
 • Sposobem prowadzenia rozmowy
 • Rozpoznawanie najważniejszych interesów i ograniczeń dostawcy
 • Postawa wodza – kamienna twarz, mówienie w trybie rozkazującym
 • Manipulowanie czasem i przestrzenią

Moduł V: WALKA Z ZASTRZEŻENIAMI W KONTAKCIE Z HANDLOWCEM

 • Taktyki osłabienia oferenta
 • Stawianie w niedoczasie
 • „nie jestem zainteresowany współpracą na takich warunkach”
 • Straszenie konkurencji

Moduł VI: ASERTYWNOŚĆ KUPCA – SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PRESJĄ I ZAGRYWKAMI OFERENTA

 • Asertywna postawa – wygląd zewnętrzny
 • Asertywna odmowa kupiecka
 • Asertywna reakcja na krytykę
 • Wyznaczanie granic
 • Rola agresji i uległości w negocjacjach kupieckich

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Autoprezentacja i profesjonalne wystąpienia publiczne

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające na właściwe wykorzystanie technik autoprezentacji w kontaktach bezpośrednich oraz przygotowanie do wystąpień publicznych, podczas konferencji rasowych, udzielania wywiadów, wystąpień na seminariach, etc. Poznanie reguł komunikacji pozawerbalnej oraz ćwiczenia z kamerą pozwolą uczestnikom świadomie kreować wizerunek własny oraz reprezentowanej organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy pracują z kamerą, a prezentacje te są następnie analizowane. Każdy z uczestników otrzymuje informację zewnętrzną na temat swojego wystąpienia.

Moduł I: AUTOPREZENTACJA I PROFESJONALNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 • Co to jest prezentacja?
 • Metaprogramy – analiza typów słuchaczy
 • Analiza i Doskonalenie Indywidualnych Stylów Występowania Przed Forum (klientami)
 • Jak przygotować prezentację?
 • Cel a powód prezentacji
 • Kim jest słuchacz?
 • Miejsce prezentacji
 • Kiedy prezentować?
 • Jak budować wiarygodność firmy?
 • Co wiem o konkurencji?
 • Co chcę powiedzieć?
 • Lista odpowiedzi na sesje pytań
 • Co to znaczy skuteczne materiały audiowizualne?
 • Sztuka prezentacji językiem korzyści
 • Budowanie skutecznej argumentacji
 • Budowanie nastroju klienta
 • Wykorzystaj swoją zdolność przywoływania sytuacji
 • Zastosuje huśtawkę mięśni
 • Pamiętaj o diecie
 • Przypomnij sobie lepszy sposób myślenia
 • Jak się ubrać?
 • Zasady prezentacji
 • Tuż przed wystąpieniem
 • Jak zacząć?
 • Co i jak mówić?
 • Klient zadaje pytania
 • Rozpoznawanie ukrytych komunikatów rozmówcy
 • Jak reagować na pytania?
 • Rola DOCENY i POMOSTU
 • Jak odpowiadać na zabójcze pytania?
 • Skuteczne zamknięcia prezentacji przynoszących dużą ilość zamówień

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – radzenie sobie ze stresem

Wielu z nas jest zmęczonych swoimi codziennymi obowiązkami. Nie odnajdujemy już radości i nie czerpiemy satysfakcji z odnoszonych sukcesów. Jak temu zapobiec? Jak sprawić, aby znowu zaczęło nam się chcieć działać? Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich szczebli, zarówno menedżerów, jak i specjalistów, którzy zauważają u siebie oznaki wypalenia zawodowego.

Moduł I: AUTODIAGNOZA WŁASNEGO STANU – WPROWADZENIE

 • Blok ćwiczeń wprowadzających – budujący gotowość do współpracy i dobrą atmosferę w grupie treningowej
 • Autodiagnoza własnego stanu (zmęczenie – przemęczenie – stres – wypalenie zawodowe miniwykład z przykładami)
 • Test – na poziom stresu

Moduł II: FIZJOLOGIA STRESU

 • Praca pod presją czasu
 • Ćwiczenie „Akcja Ratunkowa” w 2 grupach
 • Celem ćwiczenia jest ukazanie mechanizmów pracy pod presją czasu
 • Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z ćwiczenia
 • Cele pracy
 • Metody pracy
 • Sposoby aktywizacji uczestników
 • Style członków grupy

Moduł III: SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO

 • Miniwykład połączony z serią przypadków do ananlizy w grupach
 • Przyczyny powstania syndromu
 • Typowe objawy
 • Metody niwelowania
 • Sesja burzy mózgów
 • Skuteczne techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Moduł IV: SZTUKA ŻYCIA – CZM DLA MNIE JEST PRACA

 • Ćwiczenia – plany na życie, na 5 lat na rok, na 6 miesięcy
 • Omówienie metody ustalania celów - zasady 5M
 • wybór celów – zasady i ćwiczenia
 • Zasady planowania - miniwykład połączony z dyskusją panelową
 • Podsumowanie dnia – najważniejsze wnioski z przeprowadzonych dyskusji
  i wykonanych ćwiczeń

Moduł V: ZŁODZIEJE CZASU ORAZ AUTOMOTYWACJA

 • Fizjologia czasu - miniwykład
 • Rytmy biologiczne człowieka oraz ich wpływ na sprawność psychofizyczną
  i możliwości intelektualne człowiek
 • Analiza własnych przyzwyczajeń a stan zdrowia – praca indywidualna i w grupach
 • Wnioski – jak zachować zdrowie

Moduł VI: SZTUKA ODPOCZYNKU – KONTROLA STRESU

 • Sztuka odpoczynku – czyli stres pod kontrolą 1cz
 • Aktywność fizyczna – ćwiczenia wskazane w redukcji stresu i ćwiczenia przeciwskazane (niebezpieczne), Trening relaksacyjny, Ćwiczenia oddechowe
 • Sztuka odpoczynku – czyli stres pod kontrolą 2cz
 • Sesja treningu autogennego – jak się samemu relaksować
 • Miniwykład połączony z praktycznymi zastosowaniami – wprowadzenie do technik relaksacji

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zarządzanie wiedzą

Jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych, jakie posiadają przedsiębiorstwa jest wiedza. Jak ją gromadzić? Jak nią zarządzać? Jak wykorzystywać wiedzę do rozwoju przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jak uczynić z wiedzy oręż w walce konkurencyjnej? Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą skutecznie i efektywnie zarządzać wiedzą. Szkolenie odpowie na pytania jak ją gromadzić, jak sprawić by wiedza zgromadzona w przedsiębiorstwie była prawidłowo wykorzystywana.

Moduł I: ZARZĄDZANIE WIEDZĄ – WYZWANIE DLA BIZNESU

 • Rozwój wiedzy – szanse i zagrożenia
 • Sylwetka specjalisty ds. zarządzania wiedzą
 • Determinanty zarządzania wiedzą
 • Zagrożenia w zarządzaniu

Moduł II: KLUCZOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WIEDZĄ

 • Podstawowa terminologia
 • Składniki, rodzaje i zasoby wiedzy
 • Całościowe podejście do zarządzania wiedzą

Moduł III: CELE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

 • Założenia, cele i zadania zarządzania wiedzą
 • Wartość wiedzy
 • Trudności związane z formułowaniem celów zarządzania wiedzą

Moduł IV: UCZESTNICY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

 • Macierz kompetencji HR
 • Macierz kompetencji kierowników
 • Macierz kompetencji pracowników

Moduł V: ELEMENTY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

 • Lokalizowanie wiedzy
 • Pozyskiwanie wiedzy
 • Rozwijanie wiedzy
 • Dzielenie się i rozpowszechnianie wiedzy
 • Wykorzystywanie wiedzy
 • Zachowanie wiedzy

Moduł VI: OCENA WIEDZY

 • Szacowanie wartości zasobów wiedzy – trudności i opór
 • Budowanie wskaźników
 • Benchmarking jako metoda oceny kompetencji organizacji

Moduł VII: WDRAŻANIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

 • Pierwsze kroki
 • Testowanie nowych struktur i systemów zarządzania wiedzą
 • Znaczenie kultury organizacyjnej i klimatu społecznego
 • Uczestnicy procesu zarządzania wiedzą i ich role

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Strona 1 z 2

Informator szkoleniowy


Imię i Nazwisko:

Email:

Menu Główne

Kalendarz szkoleń

<<  Lipca 18  >>
 P  W  Ś  C  P  S  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
1617202122
2425262829
     

Zaufali nam

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności. .

Akceptuje pliki cookie na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information